14 / 12 / 2019

QUI SOM I MISSIÓ

QUI SOM?

L’ASFAMMT és una entitat sense afany de lucre que neix l’any 1989, quan un grup de familiars de persones amb l’acompanyament de professionals de la salut mental de l’Institut Municipal per a la Salut i la Qualitat de Vida (INSAV) de l’Ajuntament de Terrassa, s’uneixen per la millora de la integració de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Els mou el propòsit d’orientar i donar suport a les famílies que, davant la malaltia mental, es trobaven aïllades, confoses i amb una gran necessitat d’informació.

L’Associació ASFAMMT, Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa i Comarca (està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya Departament de Justícia).

Una nova marca aprobada, (16 gener 2014 ) SALUT MENTAL CATALUNYA TERRASSA ens defineix cap on volem avançar conjuntament i assolir nous reptes.

Tipus: Associació
Número d’inscripció al registre: 18438 – J / 1
Data d’inscripció al registre: 30/07/1996
Adreça: Carrer Martín Díez , 7, 1r
Població: Terrassa
Codi Postal: 08224
Comarca: Vallès Occidental
Classificació general: Assistència social

FUNCIONAMENT

L’Associació ASFAMMT, (Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa i Comarca) es regeix pels seus estatuts:

ESTATUTS

Aprovats el 26 juliol 2013, els estatuts contemplen aquests objectius principals:

Donar suport als familiars de malalts mentals de Terrassa i altres municipis de la comarca del Vallès Occidental, i vetllar pel benestar de les persones que pateixen trastorn mental i llurs famílies.

Reivindicar i sensibilitzar les autoritats públiques i la societat en general sobre la problemàtica i necessitats de les persones que pateixen trastorn mental i els seus familiars.

Col·laborar amb els ens públics i privats per la millora dels serveis de salut i comunitaris que tinguin a veure amb les persones que pateixen trastorn mental i els seus familiars.

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en els seves finalitats.

Actualment comptem amb 100 socis.

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern l’associació ASFAMMT son l’Assemblea General i la Junta de Govern.

CONSELL ASSESSOR

El passat 8 de juny va quedar constituït aquest Consell, l’objectiu del qual és aconsellar i assessorar a la nostra entitat per assolir les fites que ens anem proposant. Cada integrant aporta les seves idees i experiència per tal que Salut Mental Terrassa esdevingui referent en el seu àmbit: millorar la vida de les persones i les famílies afectades per trastorn mental. Aquest consell el formen les següents persones: Lydia González, treballadora social, Maria Victòria Hernández, treballadora social; Joan Carles Planell,MBA Direcció i Administració d’Empreses; Isabel Marquès, advocada; Xavi Alonso, psicòleg; Jacint Peris, psiquiatra; i Antonia González, presidenta, Mº Assumpció Tobella i Montse Rodríguez, membres de l’entitat.

ASSEMBLEA GENERAL

  1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
  2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
  3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els que s’han abstingut de votar.Es convoca, com a mínim, un cop l’any dins dels primers sis mesos.

JUNTA DE GOVERN

  1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
  2. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïitament.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT/A: ANTONIA GONZALEZ SEGOVIA  Data d’inici del càrrec: Tresorera 2006 i Presidenta 1/10/2008

SOTS-PRESIDENT/A: ASSUMPCIÓ TOBELLA MARCET Data de inici del càrrec: octubre 2009

SECRETARI/A: MONTSE RODRÍGUEZ POZO Data de inici del càrrec: 2010

VOCALS: JOAQUINA GARCIA RODRIGUEZ Data de inici del càrrec: 2008

EMMA VILLEGAS MURIANA Data de inici del càrrec: 2008

EMILIO DELGADO PÉREZ Data de inici del càrrec: 2008

MARTA CAMARERO PUIG Data de inici del càrrec: 2008

LLUIS PALOMA SANCHEZ Data de inici del càrrec: 2014

MERITXELL TOMÀS DAVÍ Data de inici del càrrec: 2014

DOLORES MIRANDA PÉREZ Data de inici del càrrec: 2014

ISABEL MARQUèS AMAT Data de inici del càrrec: 2016

Tots els membres que formen part de la Junta estan treballar per la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l’atenció sanitària en salut mental.

antonia-gonzalez-2

ANTONIA GONZALEZ SEGOVIA
Presidenta
Data d’inici del càrrec: Tresorera 2006 i Presidenta 1/10/2008

montse-2

MONTSE RODRÍGUEZ POZO
Secretaria
Data de inici del càrrec: 2010

emma

EMMA VILLEGAS MURIANA
Vocal
Data de inici del càrrec: 2008

meritxell-2

MERITXELL TOMÀS DAVÍ
Vocal
Data de inici del càrrec: 2014

beta-2

ISABEL MARQUES AMAT
Vocal
Data de inici del càrrec: 2016

marta

MARTA CAMARERO PUIG
Vocal
Data de inici del càrrec: 2008

assumpcio-vicepresidenta

ASSUMPCIÓ TOBELLA MARCET
Vicepresidenta
Data de inici del càrrec: octubre 2009

joaquina

JOAQUINA GARCIA RODRIGUEZ
Vocal
Data de inici del càrrec: 2008

emilio-2

EMILIO DELGADO PÉREZ
Vocal
Data de inici del càrrec: 2008

lluis

LLUIS PALOMA SANCHEZ
Vocal
Data de inici del càrrec: 2014

dolores-2

DOLORES MIRANDA PÉREZ
Vocal
Data de inici del càrrec: 2014

MISSIÓ

L’Associació de Familiars de Salut Mental Terrassa (SMT) va ser creada l’any 1993 amb l’objectiu de donar suport als familiars de persones amb trastorn mental de Terrassa i altres municipis de la Comarca del Vallès Occidental, i vetllar pel benestar de les persones.

Entre les seves finalitats hi ha la de contribuir a la millora de l’assistència, de l’atenció, de la rehabilitació i de la reinserció social i laboral de les persones amb trastorn mental, la lluita contra l’estigma i la promoció de la informació i l’intercanvi d’experiències en els aspectes sanitaris, socials i judicials i d’atenció a les persones amb trastorn mental i les seves famílies.

Si mirem enrere, són destacables els avenços, però alhora augmenta també la complexitat en la continuïtat de l’atenció.

A tal efecte, volem impulsar la participació activa de tots els agents en la xarxa integral de salut mental, rehabilitació i suport comunitari mitjançant un espai de coordinació. Amb la voluntat que entre tots contribuïm a millorar l’atenció des de l’autonomia i alhora interdependència dels diferents serveis d’atenció psiquiàtrica, rehabilitació i suport social orientats cap a una normalització. És un repte que justifica la necessitat de crear nous i innovadors instruments d’organització per aquest fi.

TRÀMITS PER FER-SE SOCI: 

En primer lloc cal concertar una reunió a l’associació.
Horari d’acollida: dijous de 18 a 20m al carrer Martí Díez 7, 1r dreta 08224 Terrassa
Tel. 937 809 329
salutmentalterrassa@gmail.com

Cal fotocopia del DNI, omplir el full d’incripció, signar el full de protecció de dades i donar un número de compte per poder girar un rebut trimestral de 21 euros ( 7 eros mensuals).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. + INFO

ACEPTAR
Aviso de cookies